Ecocartografías do litoral disponibles e gratuitas

Exemplo de ecocartografía (Illas Canarias)

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambente pon a disposición pública as Ecocartografías do litoral. Esta información pode resultar básica para futuros proxectos sobre ecoloxía litoral.

Entre alguns dos datos de interese proporcionados figuran morfoloxía de fondos mariños, topografía de zona costeira, biodiversidade, batimetría, etc. moi demandados por multitude de grupos investigadores. Actualmente estas ecocartografías están limitadas a zonas xeográficas concretas (nas que non se inclúe ninguna franxa litoral da costa Atlántica ou Cantábrica); ainda que está previsto completar o litoral español. Estos traballos deron comenzo en 1999, por o que non es esperable ter información de toda a franxa costeira española a medio corto plazo .

Fonte: Las Ciencias del Mar

Leave a Reply