FLEMISH CAP

Campaña Internacional Coordinada en Flemish Cap

(Programa de Recollida de Datos Básicos)

O principal interese da investigación nas pesqueiras de Flemish Cap é coñecer adecuadamente a evolución duns caladoiros nos que se pescou tradicionalmente bacallau e peixes planos e, máis recentemente, gallineta, fletán negro, granadero e camarón. España e Portugal son os países da UE máis directamente interesados naquelas pesqueiras.

Flemish Cap é un banco illado da plataforma costeira americana cunha superficie aproximada de 17.000 millas cadradas até a profundidade de 1460 metros (800 brazas) e 10.555 até os 730 metros (400 brazas). O banco foi localizado por vez primeira en 1750, durante a campaña hidrográfica de M. de Chabert. O Flemish Pass, zona con profundidades superiores ao mil metros, sepárao do Gran Banco de Terranova e confírelle o seu carácter illado ao limitar a migración de moitas especies, en particular aquelas que viven nas zonas menos profundas.
Flemish Cap está rodeado por dous sistemas principais de correntes. A Corrente do Labrador transporta auga fría e de baixa salinidade cara ao sur a través do Flemish Pass e ao longo da marxe oriental do Gran Banco. Unha rama desta corrente deriva cara ao E e logo cara ao SE ao redor dos noiros norte e nordeste de Flemish Cap. A Corrente Noratlántica, de auga quente e de alta salinidade, flúe cara ao E e NE preto do noiro sur do Flemish Cap pero sen penetrar no banco. Na porción central do banco existe de forma predominante un débil xiro anticiclónico.

Obxectivo

O obxectivo da campaña é coñecer o estado das poboacións das especies obxectivo: a súa abundancia, biomasa e estrutura demográfica, e as condicións oceanográficas no Banco.

As especies obxectivo son:

  • bacallau (Gadus morhua)
  • gallinetas (Sebastes marinus, S. mentella e S. fasciatus)
  • platija (Hippoglossoides platessoides)
  • fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides)
  • granadero (Macrourus berglax)
  • camarón (Pandalus borealis)

Antecedentes

Templeman fixo a primeira descrición completa do banco, e inclúe a referencia de que o bacallau grande non era común alí a finais do século XIX, de acordo cos pescadores americanos, que eran visitantes habituais na primavera e verán.

En Flemish Cap observáronse regularmente fluctuaciones na magnitude das clases anuais de bacallau e gallineta, o que justificó un proxecto internacional de investigación sobre os factores que condicionan a produción de boas e malas clases anuais. Nos anos en que se desenvolveu o plan producíronse uns recrutamentos anuais moi pobres de bacallau o que impediu, en gran medida, realizar os estudos proxectados. Concluíuse que o predominio do xiro anticiclónico que experimentaba a auga sobre o banco era o factor principal na supervivencia larvaria, aínda que o tema está lonxe de ser entendido completamente.

Pesqueiras

A inexactitud nas estatísticas de captura foi un problema constante na historia da pesca en Flemish Cap; producíase como consecuencia de, por unha banda, a sobrepesca das cotas nacionais dos países membros da NAFO e a subseguinte non declaración das capturas reais e, por outra banda, a presenza dunha frota incontrolada pertencente a países non membros, cuxa declaración de capturas, cando as fixeron, non ofrecían garantías. Nestas condicións a información procedente das campañas de investigación pesqueira en Flemish Cap era a referencia máis fiable sobre o estado das poboacións. Rusia realizou campañas anuais durante o período 1977-1993, pero existe unha gran disparidade de resultados entre os da súa campaña e esta en os anos que coincidimos. As campañas realizadas por Canadá cubriron o período 1977-1985.

Flemish Cap atópase enteiramente fóra de toda zona económica de 200 millas, da canadense en particular, e a explotación dos seus recursos regúlase polos acordos interna-cionales da NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).

Labor realizado

Esta campaña anual de investigación pesqueira foi iniciada pola UE en 1988. A campaña realizouse a bordo do B/Ou Cornide de Saavedra até 2002 e cubría os 19 estratos definidos até os 730 m (400 brazas) de profundidade, xa que o seu obxectivo principal era a avaliación das poboacións de bacallau e platija americana. En 2003, e aproveitando as novas posibilidades de pesca do B/Ou Vizconde de Eza, aumentouse a área prospectada até completar os 34 estratos até os 1460 m (800 brazas) de profundidade, co fin de cubrir mellor a área de distribución do fletán negro, a especie de maior interese comercial para a frota española naquela época. A calibración da captura do B/Ou Cornide de Saavedra fronte ao B/Ou Vizconde de Eza realizouse a partir de 111 pescas en paralelo dos dous barcos durante as campañas de 2003 e 2004, e permitiu a homogeneización dos índices de abundancia ao longo de toda a serie.

Os resultados da campaña son presentados sistematicamente no Consello Científico da NAFO do ano seguinte ao de realización. Están tamén dispoñibles os resultados do Flemish Cap Symposium 2004 (Halifax).

Leave a Reply